Preskoči navigacijo

Pogoji garancije Primo™ Total Protect

1. Tolmačenje

1.1 Naslednji pogoji pri prodaji katere koli Ključne komponente zamenjajo vse garancije v zvezi z napakami ali kakovostjo katerih koli Ključnih komponent, ki so opredeljene v pripadajočih Standardnih pogojih. Veljavnost vseh ostalih pogojev v pripadajočih Standardnih pogojih pa ostaja nespremenjena.

1.2 V nadaljevanju sledi opredelitev pojmov, ki so uporabljeni v teh pogojih:

Kupec” je končni kupec Ključnih komponent.

Garancija za napake” je garancija za napake na Ključnih komponentah, ki jo daje Renishaw po spodnjem členu 3.3.1.

Ključna/e komponenta/e” je/so ključna/e komponenta/e sistema Primo, tj. vmesnik Primo Interface in glava Primo Radio Part Setter, lahko pa vključuje tudi glavo Primo Radio 3D Tool Setter (odvisno od kupljenega kompleta).

Žeton za dobroimetje Primo” je žeton za šestmesečno (6) uporabo sistema Primo, ki ga izda Renishaw.

Sistem Primo” je sistem, ki ga Renishaw trži kot sistem Primo ter vključuje vmesnik Primo Interface in glavo Primo Radio Part Setter, lahko pa vključuje tudi glavo Primo Radio 3D Tool Setter, skupaj z ostalimi deli in komponentami (odvisno od kompleta, ki ga kupi Kupec).

PTP” je garancija Primo Total Protect, ki je opisana spodaj v členu 3.1.2.

Datum registracije PTP” je pojasnjen v spodnjem členu 2.1.

Renishaw” je družba Renishaw plc ali hčerinsko podjetje družbe Renishaw plc.

Standardni pogoji” so standardni prodajni pogoji pravne osebe, ki proda Kupcu Ključne komponente.

Upgrade Primo Credit Token” je nadgradnja žetona za dobroimetje Primo, s katero si Kupec odklene časovno neomejeno uporabo sistema Primo v skladu s členom 5 spodaj.

Datum registracije nadgradnje” je pojasnjen v spodnjem členu 5.

2. Registracija

2.1 Da bi postal upravičen do garancije za napake in PTP za vse Ključne komponente v obdobju, ki je opredeljeno v spodnjem členu 3.1, mora Kupec registrirati serijske številke svojih Ključnih komponent na strani za registracijo na spletnem mestu Renishaw (www.renishaw.si/primocover) za vsak Žeton za dobroimetje Primo, ko ga vstavi v glavo Primo Radio Part Setter. Datum registracije je “Datum registracije PTP”.

2.2 Kupec mora Žeton za dobroimetje Primo registrirati v dveh (2) letih od datuma njegovega nakupa. Če Kupec registracije ne opravi v tem obdobju in jo opravi (ali to skuša narediti) pozneje, Renishaw ne priznava garancije PTP za sistem Primo, za katerega je bil registriran (ali je bil opravljen poskus registracije) Žeton za dobroimetje Primo.

2.3 Če Kupec ne registrira Žetona za dobroimetje Primo za Ključne komponente, Garancija za napake in garancija PTP ne veljata. Ključne komponente, ki jih je kupil Kupec, so pokrite z veljavnimi Standardnimi pogoji za napake.

3. Garancija za napake in PTP

3.1 Renishaw bo skladno s temi garancijskimi pogoji brezplačno:

3.1.1 Garancija za napake - odpravil, po lastni presoji bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo, tiste napake, ki se pojavijo na Ključnih komponentah pri namenski uporabi v obdobju šestih (6) mesecev po Datumu registracije PTP, ki izhajajo izključno iz napak v materialu ali izdelavi; in

3.1.2 PTP - v obdobju šestih (6) mesecev po Datumu registracije PTP neomejeno mnogokrat zamenjal tiste Ključne komponente, ki postanejo neuporabne zaradi nezgodne odpovedi ali rokovanja med uporabo s strani Kupca, POD POGOJEM, da lahko Renishaw zaračuna Kupcu zamenjavo Ključnih komponent po tarifi za “popravila z zamenjavo” (ki jo Renishaw objavi od časa do časa) v primeru, da Kupec namerno odstrani serijske številke katere koli Ključne komponente, ali v primeru ponavljajočih se zlorab oz. malomarnosti v zvezi s Ključnimi komponentami in njihovo zamenjavo (po izključni presoji Renishawa).

Po katerem koli popravilu ali zamenjavi se novo obdobje Garancije za napake ali PTP ne začne šteti na novo, originalno šestmesečno (6) obdobje Garancije za napake in PTP od ustreznega Datuma registracije PTP pa ostane nespremenjeno.

3.2 Kupec lahko kadarkoli v istem šestmesečnem (6) obdobju Garancije za napake in PTP registrira več kot en Žeton za dobroimetje Primo za sistem Primo, in v tem primeru prejme kumulativno število šestmesečnih (6) obdobij Garancije za napake in PTP, ki se šteje od prvega Datuma registracije PTP v skladu s členom 3.1 zgoraj.

3.3 Renishaw lahko ob zamenjavi Ključnih komponent, ki jih dobavi Kupcu skladno s členom 3.1.2 zgoraj, prenese na Kupca stroške lokalnih davkov ali dajatev, ki nastanejo v zvezi z zamenjavo.

3.4 PTP v skladu s členom 3.1.2 zgoraj pokriva samo Ključne komponente, ne pa tudi drugih delov sistema Primo, vključno z, vendar brez omejitev, enoto LTS (lenght tool setter - nastavljalnik dolžine orodja), tipali in vsemi baterijami, za katere veljajo ustrezni Standardni pogoji.

3.5 Tveganja pri vračilu vseh predmetov Renishawu nosi Kupec. Renishaw bo popravljene ali nadomestne predmete poslal na svoj strošek Kupcu na zahtevani naslov.

3.6 Če Renishaw ne ugotovi napake na Ključni komponenti, lahko Kupcu zaračuna veljavno kazen vrste “napake ni bilo mogoče najti”.

3.7 Renishaw si pridržuje pravico do ukinitve garancije PTP, kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga, z obvestilom na svojem spletnem mestu in s takojšnjo veljavnostjo. Garancija PTP bo priznana za vse Ključne komponente, ki so bile registrirane v povezavi z Žetonom za dobroimetje Primo na dan takšnega obvestila.

4. Izjeme

4.1 Renishaw ne odgovarja Kupcu za katero koli napako, če ga Kupec o domnevni napaki takoj ne obvesti v pisni obliki z vsemi podrobnostmi o obratovalnih pogojih, v katerih se je pojavila, in Ključnih komponent ali ustreznih delov ne vrne na lasten strošek v tovarno Renishaw.

4.2 Odločitve družbe Renishaw o vseh zadevah v zvezi s temi pogoji, in še posebej (vendar brez omejitev glede prej omenjenega) glede narave in vzroka katere koli napake ali okvare, ter o tem, koliko zamenjav bo Renishaw odobril Kupcu v skladu s členom 3.1.2, so dokončne in zavezujoče za Kupca.

4.3 RENISHAW NE ODGOVARJA (RAZEN ZA ODGOVORNOSTI, KI JIH NI MOGOČE OMEJITI ALI IZKLJUČITI PO ZAKONU), NA PODLAGI POGODBE, ŠKODNEGA DEJANJA ALI DRUGEGA PRAVNEGA TEMELJA, ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO ALI ZMANJŠANJE ZMOGLJIVOSTI, NEPOSREDNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI JO KUPEC UTRPI ZARADI NAPAKE ALI NEZGODNE ODPOVEDI ALI ROKOVANJA S KLJUČNIMI KOMPONENTAMI ALI SISTEMOM PRIMO.

5. Upgrade Primo Credit Token

5.1 Če Kupec kadar koli kupi žeton Upgrade Primo Credit Token, mora registrirati (ustrezne) serijske številke Ključnih komponent za žeton Upgrade Primo Credit Token v zahtevanem roku (“Datum registracije nadgradnje”) in na način, ki ga zahteva Renishaw. Od Datuma registracije nadgradnje naprej:

5.1.1 Kupčeva uporaba sistema Primo ni več pokrita z garancijo PTP; in

5.1.2 Renishaw zagotavlja garancijo za napake na Ključnih komponentah v skladu z veljavno standardno garancijo, ki je določena v standardnih pogojih Renishaw, za tisto obdobje, ki je daljše:

(a) šest (6) mesecev od Datuma registracije nadgradnje; in

(b) preostanek obdobja Garancije za napake za sistem Primo, kot je opredeljeno v členu 3.1.1 zgoraj (če pride v poštev) PLUS šest (6) mesecev od Datuma registracije nadgradnje, največ pa dvanajst (12) mesecev od Datuma registracije nadgradnje.