Preskoči navigacijo

Glosar za laserske dajalnike

Poiščite definicije pogostih tehničnih izrazov na področju laserskih interferometričnih dajalnikov.

Abbejeva napaka (Abbe error)

Abbejeva napaka se pojavi, če je os dajalnika odmaknjena od delovne osi. Če je miza zasukana okrog prečne ali navpične osi, odčitek dajalnika ne bo enak premiku obdelovanca. Pri odmiku d in zasuku mize okrog prečne osi θ nastane naslednja Abbejeva napaka odmika: d × sin θ.

Točnost

Točnost je kvalitativni pojem, s katerim opisujemo ujemanje med meritvijo objekta in pravo (ciljno ali referenčno) vrednostjo.

Delilnik žarka (Beam splitter)

Delilnik žarka je optična priprava, ki razdeli žarek svetlobe na dve ali več komponent. Je ključni del večine interferometričnih sistemov.

Kompenzacija (Compensation)

Proces spreminjanja izhodnega položajnega signala dajalnika, s katerim popravljamo položajne napake.

Konstruktivna interferenca (Constructive interference)

Do konstruktivne interference pride, če se dve svetlobni valovanji s podobno fazo in frekvenco združita v žarek, ki je svetlejši od obeh posameznih žarkov. (Glejte tudi Destruktivna interferenca.)

Destruktivna interferenca (Destructive interference)

Destruktivna interferenca nastopi, če se združita dve svetlobni valovanji podobne frekvence, a nasprotnih faz. Nastali žarek je temnejši od posameznih žarkov. (Glejte tudi Konstruktivna interferenca.)

Frekvenca (Frequency)

Frekvenca je merilo za število ponovitev dogodka v enoti časa. Frekvenco določimo tako, da izmerimo čas med dvema zaporednima ponovitvama dogodka (periodo) in nato izračunamo recipročno vrednost tega časa. Rezultat je izražen v hertzih (Hz), f = 1/T.

Pri merjenju frekvence zvoka, elektromagnetnega valovanja (npr. radijskega ali svetlobnega), električnih signalov in drugih valovanj vrednost v hertzih opisuje število ciklov ponavljajoče se valovne oblike na sekundo. Frekvenca je v recipročni zvezi z valovno dolžino. Frekvenca f je enaka hitrosti vala v, deljeni z valovno dolžino λ (lambda) valovanja: f = v/λ.

Stabilnost frekvence (Frequency stability)

Merilo za variabilnost frekvence laserja.

V zraku, meritve (In air)

Meritve v tridimenzionalnem prostoru, ki je napolnjen z zrakom (v ozračju).

Interferenca

Interferenca je superpozicija dveh ali več valovanj, zaradi katere nastane nov valovni vzorec. Pojem se običajno nanaša na interferenco med valovanji, ki so v korelaciji ali koherentna, bodisi ker prihajajo iz istega vira ali pa ker imajo enako ali skoraj enako frekvenco. (Glejte tudi Konstruktivna interferenca, Destruktivna interferenca.)

Interpolacija (Interpolation)

Interpolacija je metoda za konstruiranje novih podatkovnih točk iz diskretne množice znanih podatkovnih točk. Pri krmiljenju položaja običajno pomeni to, da vzamemo analogni položajni signal in ga razdelimo v diskreten digitalni signal s fiksnim faktorjem.

Interpolator

Interpolator je elektronska naprava, ki analogen položajni signal razdeli in ga pretvori v diskreten digitalni signal na podlagi interpolacijskega faktorja. Interpolator s faktorjem 4096 bi tako iz analognega signala s periodo 158 nm ustvaril digitalen signal z ločljivostjo 38,6 pikometra.

Lissajousova krivulja

Metoda prikaza sinusnih in kosinusnih signalov. Signali se s trikotno algebro pretvorijo v krožno obliko. Pri napredni obdelavi signalov lahko matematične značilnosti natančne točke na krogu ponazarjajo mnoge lastnosti delovanja interferometra, npr. jakost signala in položaj v določenem trenutku.

Proizvajalec originalne opreme (OEM)

Proizvajalec originalne opreme je podjetje, ki izdeluje del ali podsistem za vgradnjo v končni izdelek drugega podjetja.

Faza (Phase)

Faza valovanja opisuje položaj določene lastnosti glede na isto lastnost drugje na valovni obliki (ali pa na drugi valovni obliki). Faza se lahko meri v obliki časa, razdalje, deleža valovne dolžine ali kota.

Kvadraturni signal (Quadrature)

Strokovni termin za digitalni serijski položajni signal, ki se prenaša po dveh kanalih in javi nov položaj z vsako spremembo stanja na obeh kanalih. Stanje se spremeni vsakih 90° in za en cel cikel (360°) so tako potrebne štiri spremembe stanj. Ker gre za spremembe v 4 točkah, uporabljamo pridevnik ‘kvadraturni’. Pogosto ga imenujemo tudi AQuadB zaradi prenosa signala po kanalih A in B. Signal AQuadB je običajno vrste RS422, standardni serijski protokol za položajne izhode dajalnikov. Uporablja se lahko tudi za definiranje sinusnih in kosinusnih signalov, ki so v t. i. ‘fazni kvadraturi’.

Lomni količnik (Refractive index)

Lomni količnik je razmerje med hitrostjo svetlobe v zraku in hitrostjo svetlobe v mediju pri dani valovni dolžini. Je lastnost, ki opisuje potovanje svetlobe po zraku in je povezana s pogoji okolice, kot so temperatura, relativna vlažnost in tlak zraka.

Ločljivost

Ločljivost dajalnika je najmanjši korak razdalje, ki ga dajalnik lahko zazna in posreduje v ustrezen sprejemnik.

Napaka interpolacije (SDE)

Nekumulativna napaka, ki običajno nastane zaradi odstopanj Lissajousove krivulje od okrogle oblike.

Vakuum

Vakuum je tridimenzionalen prostor, iz katerega je odstranjen zrak – delno ali v celoti. Obstaja več ravni vakuuma:

  • Grobi ali nizek vakuum – 1 tor do 1 mtor
  • Srednji vakuum – 1 mtor do 10 μtor
  • Visoki vakuum – 1 μtor do 10 ntor
  • Ultravisoki vakuum – pod 1 ntor

Kjer je: 1 tor = 133,322 Pa. 1 atmosfera (tlak na nivoju vodne gladine) = 101,325 kPa = 760 tor

Valovna dolžina (Wavelength)

Valovna dolžina je razdalja med ponavljajočimi se enotami valovnega vzorca. Običajno jo označujemo z grško črko lambda (λ). Valovna dolžina pri sinusnem valovanju je razdalja med vrhovi. Valovna dolžina λ je v recipročni povezavi s frekvenco f, t. j. s številom vrhov valovanja v določeni točki v časovni enoti. Valovna dolžina je enaka hitrosti valovanja, deljeni s frekvenco valovanja.